Algemene voorwaarden

Algemene garantie- en verkoop voorwaarden van OOTO B.V.

 

Begrippen

 1. modificatieset = de complete set zaken welke tezamen na montage en installatie functioneren in daarvoor geschikte voertuigen en als zodanig door verkoper worden verkocht en geleverd, of in opdracht van koper, worden verkocht, geleverd en geïnstalleerd in het daarvoor door koper aan verkoper ter beschikking gestelde voertuig.
 2. verkoper = OOTO BV.
 3. koper = de natuurlijk persoon, dan wel de rechtspersoon die de modificatieset koopt van verkoper en of door verkoper laat installeren in het daarvoor aan verkoper ter beschikking gestelde voertuig.
 4. voertuig = dat gene wat daaronder naar Nederlands spraakgebruik anno 2011 onder wordt verstaan.
 5. overeenkomst = de afspraak tussen verkoper en koper om tot verkoop en levering over te gaan van de modificatie, door verkoper aan koper.
 6. opdracht = de opdracht van koper aan verkoper om voor installatie van de modificatieset in het door koper ter beschikking gestelde voertuig zorg te dragen.
 7. locatie van verkoper = de plaats van waaruit verkoper zijn werkzaamheden verricht.

 

Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn bij uitsluiting van andere voorwaarden als enige van toepassing .
 2. Afwijkingen op het in het voorgaande artikel bepaalde zijn slechts ten dele mogelijk en geldig, wanneer verkoper schriftelijk heeft ingestemd met terzijdestelling van uitdrukkelijk genoemde bepalingen van deze voorwaarden.
 3. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. De bevoegde rechter is de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.
 5. Koper staat er voor in dat hij ten aanzien van het ter beschikking gestelde voertuig volledig beschikkingsbevoegd is. Tevens staat koper er voor in dat het voertuig op rechtmatige wijze in zijn bezit is gekomen.
 6. De overeenkomst komt tot stand door bevestiging van de overeenkomst c.q. door bevestiging van de opdracht door verkoper aan koper en doordat koper een aanbetaling heeft gedaan van tenminste 10% van de door verkoper opgegeven prijs voor de overeenkomst c.q. de opdracht. Dit kan zowel schriftelijk als per e-mail, dan wel per sms, zulks ter keuze van verkoper.
 7. Verkoper behoudt de volledige eigendom van de modificatieset totdat koper de volledige prijs heeft voldaan.
 8. In geval van opdracht heeft verkoper het recht om het ter beschikking gestelde voertuig onder zich te houden totdat koper de volledige prijs van de opdracht, vermeerderd met kosten voor opslag, verzekering, incasso rente en wettelijk verschuldigde heffingen aan verkoper heeft voldaan.
 9. Het risico van verlies en of beschadiging van het ter beschikking gestelde voertuig is voor koper, zolang hij de overeengekomen prijs voor de opdracht niet heeft voldaan.
 10. Het risico van verlies en of beschadiging van het ter beschikking gestelde voertuig is voor verkoper eerst nadat de overeengekomen prijs voor de opdracht volledig is voldaan en het voertuig aan verkoper ter beschikking is gesteld door plaatsing van het voertuig op de daarvoor aangewezen plek op de locatie van verkoper.
 11. In geval van overeenkomst vindt levering van de modificatieset eerst dan plaats nadat koper de door verkoper opgegeven prijs volledig heeft voldaan aan verkoper. Levering middels verzending vindt plaats voor risico en rekening van koper. Levering vindt eerst dan plaats nadat koper de verzendkosten incl. wettelijke heffingen aan verkoper heeft voldaan.
 12. Koper verklaart akkoord te gaan en opdracht gegeven te hebben voor een modificatie aan zijn auto, waardoor deze afwijkt van de originele constructie.
 13. Verkoper garandeert een juiste en ongestoorde werking van door hem geïnstalleerde modificatieset gedurende 1 jaar te rekenen vanaf datum aflevering van het voertuig met de daar ingebouwde modificatieset aan koper, mits koper het voertuig en de modificatieset gebruikt overeenkomstig de bestemming en aard van zowel het voertuig, als de modificatieset.
  Van garantie uitgesloten zijn gebreken in de werking en of het materiaal ten gevolge van:
  – onoordeelkundig gebruik;
  – en of gebruik niet conform de aard en bestemming van het voertuig, en/of gebruik waarbij de belasting van het voertuig, gezien de leeftijd daarvan, wordt overschreden;
  – en/of grove onzorgvuldigheid;
  – en/of opzettelijk toegebrachte schade;
  – en/of schade ontstaan terwijl de bestuurder van het voertuig voorafgaand aan het optreden van schade alcoholhoudende drank, en/of verdovende middelen en/of medicijnen heeft gebruikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 14. Ingeval van overeenkomst garandeert verkoper een juiste en ongestoorde werking van de modificatieset gedurende 1 jaar te rekenen vanaf de datum van levering of verzending door verkoper. Naast de in artikel 13 beschreven voorwaarden en uitsluitingen van garantie is ingeval van overeenkomst de garantie niet van toepassing indien de modificatieset niet conform de door verkoper meegeleverde montage instructie is ingebouwd en of niet voor ingebruikstelling is getest.
 15. Ingeval van disfunctioneren van de modificatieset binnen de garantieperiode en door een oorzaak welke niet van garantie is uitgesloten wordt door verkoper een nieuwe modificatieset geleverd, zonder kosten van levering. Betreft het disfunctioneren als omschreven in artikel 14 een modificatieset waarvoor verkoper de opdracht van koper had gekregen, dan bouwt verkoper de disfunctionerende modificatieset uit en installeert een nieuwe modificatieset in het voertuig van koper, zonder dat aan koper daarvoor enig bedrag in rekening wordt gebracht, mits koper zijn voertuig daarvoor aan verkoper ter beschikking stelt op de locatie van verkoper.
 16. Verkoper kan voor andere schade dan aan de modificatieset zelf in geval van garantie als bedoeld in artikel 13 en 14, en voor die schade uitsluitend gevolg van het disfunctioneren van de modificatieset, slechts worden aangesproken tot maximaal het bedrag waarvoor de modificatieset door verkoper is geleverd vermeerderd met 100% van dat bedrag.
 17. Voor (in)directe schade in andere gevallen dan in artikel 13 en 14 omschreven kan verkoper niet worden aangesproken.